Waar staat de PvdA-fractie voor in het Waterschap Rivierenland?

21 augustus 2019

In het werkgebied van Waterschap Rivierenland wonen ruim 1 miljoen mensen. Het werkgebied ligt tussen de grote rivieren, Millingen aan de Rijn in het oosten en Kinderdijk en de Biesbosch in het westen.

Het waterschap versterkt de komende jaren meer dijken dan alle andere waterschappen samen, omdat meer dan de helft van de Nederlandse rivierdijken in het werkgebied liggen. Ook beheert het waterschap onder andere 38 rioolzuiveringsinstallatie en 280 gemalen. De begroting van het waterschap is in 2019 circa 195 miljoen euro. Jaarlijks investeert het waterschap ongeveer € 155 miljoen euro in dijkversterking, ombouw rioolzuiveringsinstallaties, stuwen, gemalen en riolering. Hiervan  wordt 84 miljoen euro gedekt uit de begroting en 71 miljoen euro uit subsidies. Andere waterschappen betalen 40% van de kosten van de dijkversterking in het Rivierengebied.  Naast dijkversterking zijn er grote opgaven om in te spelen op klimaatverandering (verdroging en vernatting), energietransitie, verbetering waterkwaliteit en biodiversiteit. Het waterschap heeft een Algemeen Bestuur van 30 leden. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de dijkgraaf en heemraden (vergelijkbaar met B&W in een gemeente) Van toepassing is een monistisch systeem, waarin de heemraden ook lid van de fractie zijn.

De uitslag van de waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen zijn gehouden tegelijk met die voor Provinciale Staten. De PvdA heeft bij de waterschapverkiezingen goed gescoord: 19,3 % van de uitgebrachte stemmen. Voor Provinciale Staten was dat 10,4 %. Voorzichtige conclusie was dat er nog een grote vijver aan potentiële PvdA stemmers is, die wellicht wel bij de Europese verkiezingen kan worden aangesproken. Dat is dan ook uitgekomen.

Resultaat van de verkiezingen is, dat de PvdA haar 3 zetels in het Algemeen Bestuur houdt. De grootste politieke fracties zijn CDA en Water Natuurlijk met 4 zetels. VVD en CU/SGP hebben ook 3 zetels, Partij voor de Dieren en 55 + hebben er 2 en de fractie van gezamenlijke lokale partijen heeft een zetel. Deze fractie is na de verkiezingen samengegaan met de VVD.

Het onderhandelingsakkoord en vorming van het Dagelijks Bestuur

Op voordracht van het CDA als grootste fractie is door de lijsttrekkers de burgemeester van Harderwijk, Jan-Harm van Schaik, gevraagd om als informateur een zo breed mogelijk gedragen bestuursakkoord op te stellen. De informateur heeft hierbij alle Algemeen Bestuursleden betrokken door met hen in werkateliers onderwerpen verder uit te werken. Resultaat is een bestuursakkoord dat helaas niet door de 2 leden van de Partij voor de Dieren en van 55 + wordt onderschreven. Opzet van het akkoord is, dat het wel richting geeft, maar nog ruimte biedt om over onderwerpen wisselende coalities te sluiten met de college- en andere fracties. De gedachte is voorkomen, dat de komende 4 jaar een tweedeling ontstaat tussen coalitiepartijen en de overige fracties en in de coalitie geen ruimte is voor afwijkende standpunten. Het Dagelijks Bestuur, het CDH (College van Dijkgraaf en Heemraden) is samengesteld uit 5 parttime heemraden van CDA, Water Natuurlijk, PvdA, Ongebouwd en CU/SGP, in totaal 3 fte.

De PvdA heemraad

De PvdA heemraad, Henk van t Pad, heeft de portefeuille Waterketen, waaronder valt slibverwerking, energiefabrieken, rioleringsbeheer, centralisatie rioolzuiveringsinstallaties, energietransitie, innovatie en circulaire economie. De PvdA-fractie heeft 4 leden met naast Henk van t Pad, Jean Buskens (voorzitter,) Henri Peren, en Henk Diependaal (burgerraadslid). In de werkverdeling richt Jean Buskens zich op waterveiligheid, Henk Diependaal op watersystemen en Henri Peren is de woordvoerder voor waterketen en middelen.

Belangrijkste kernpunten uit het coalitieakkoord voor de PvdA

 • Hoogste prioriteit is waterveiligheid; doorpakken 500 km dijkversterking en benutten meekoppelkansen.
 • Robuster maken binnendijkse watersysteem Alblasserwaard 5 Herenlanden om investeringen in regionale keringen te beperken.
 • Bewoners tijdig betrekken bij plannen, niet alleen inspreken, maar ook meedenken en meespreken.
 • In 2027 halen van de doelen uit de Kader Richtlijn Water
 • Vergroten biodiversiteit door het continueren van de aanleg van vistrappen (innovaties), natuur-vriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en intensiveren van ecologisch maaibeheer van dijken, sloten en wegbermen.
 • Doorzetten van de investeren in klimaat-adaptieve maatregelen in stedelijk en landelijk gebied.
 • Klimaat-adaptatie uitwerken in gebiedsgerichte aanpak (zoals de Regionale Actie strategie die op 12 juni voor de regio Nijmegen is ondertekend)
 • In 2020 opwekken van 40% duurzame energie voor eigen gebruik en in uiterlijk 2030 energieneutraal zijn.
 • Bronaanpak reduceren nieuwe stoffen als medicijnresten, plasticverontreiniging en hormoonverstoorders.
 • In verband met bodemdaling, gedifferentieerd peilbeheer toepassen om de bodemdaling in veenweidegebieden te beperken.
 • Handhaving van het huidige kwijtscheldingsbeleid.

Financiën

 • Schuldpositie in verband grote investeringen oplopend acceptabel tot 300% belastingopbrengst in 2020/2021 en daarna aflopend tot onder 250% (gemiddelde van de waterschappen).
 • Afschrijvingstermijn investeringen van 5 jaar ter voorkoming afwenteling.
 • Eerlijke verdeling kosten tussen ingezetenen en onbebouwd.
 • Enige lastenstijging, evenwichtig verdeeld tussen categorieën is acceptabel.
 • De vervuiler betaalt.

Nijmegen, 20 juni 2019

Jean Buskens