Buigen of barsten? Onze reactie op de stadsbegroting 2018

2 november 2017

Goed verhaal van onze voorzitter: ‘Pvda Nijmegen blijft knokken voor een fatsoenlijk bestaan voor àlle Nijmegenaren. Daarom houden wij goed in de gaten dat ook in de komende jaren iedereen de benodigde zorg krijgt en dat werkzoekenden goed geholpen worden bij het vinden van een baan’. Neem even de tijd voor het hele verhaal, echt de moeite waard.

Stadsbegroting 2018-2021
Voorzitter,
Zorg
De titel voor de stadsbegroting die voor ons ligt had kunnen zijn: Buigen of barsten
Een begroting die op het eerste gezicht er goed uitziet en die alle plannen met financiële doorrekening schetst voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen. Echter als we even verder kijken dan maart 2018  dan lezen we een winstwaarschuwing op het gebied van de Zorg. In de afgelopen periode heeft de wethouder daar stevig gewerkt aan een reservepotje voor de zorgportefeuille, maar zelfs die zal tekortschieten om de negatieve verwachtingen voor de toekomst op te kunnen lossen.
De wethouder heeft toegezegd dat de raad in januari de scenario’s krijgt aangeboden waar het geld vandaan zal kunnen komen om de tekorten op de zorg op te kunnen lossen, en dan is de raad zelf aan zet richting de verkiezingen. Een oplossing voor de tekorten op het gebied van de zorg hebben we dus nog niet als stad, daarover zullen de komende verkiezingen dan moeten gaan. We kunnen de mensen in de stad niet laten barsten en we zullen de benodigde zorg moeten verlenen. Dat betekent dat er op andere terreinen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden om een zorgzame stad overeind te houden. De PvdA staat achter de ingezette koers op het terrein van de zorg, waar de kanteling is ingezet en we op deze weg voort moeten.
werk zoeken, werk vinden
Waar we bij de eerste behandeling in de kamer ook een winstwaarschuwing van het college hadden verwacht was op het terrein van Werk. Daar bleef het echter stil en was het de PvdA die de wethouder om tekst en uitleg moest vragen bij de oplopende tekorten op de BUIG budgetten. De aangekondigde toekenningen van het Rijk schieten schromelijk te kort om alle plannen in Nijmegen in de komende vier jaar om mensen uit de bijstand te halen en naar werk te begeleiden te kunnen betalen. Het Masterplan lijkt nu al financieel onhaalbaar. De reactie die het college geeft in haar aanvullende brief is één grote verdediging van haar eigen beleid, maar geeft geen oplossing voor de komende vier jaar.
Het college verschuilt zich achter de wisselende cijfers waarop ze geen of nauwelijks invloed zou hebben en geeft vervolgens aan dat het in 2018 nog wel meevalt. Maar een stadsbegroting gaat over een periode van 4 jaar. En we zien dat de tekorten dan oplopen tot wel 10 miljoen per jaar! Dus wat gaan we nu doen? Het college legt wederom de schuld in Den Haag maar buigt zichzelf te weinig over haar eigen plannen. Waarom is er niet eerder aan een gezamenlijke reserve voor het sociaal domein gewerkt? PvdA heeft altijd meer geld voor de begeleiding uit de bijstand willen uittrekken omdat dit hard nodig was, maar ook omdat we reëel genoeg waren om te beseffen dat met de gehanteerde systematiek voor de BUIG budgetten Nijmegen er niet goed voor stond en het beeld niet beter zou worden. Welke plannen mogen we nu verwachten van het college en wat gebeurt er met de meerjarige cijfers in de begroting? Ik wil het college dan ook vragen om voor 1 december met een actuele doorrekening van het Masterplan te komen.
De PvdA staat nog steeds voor een sociaal profiel voor Nijmegen als stad. Vandaar dat wij ook met voorstellen komen om de uitstroom naar werk te kunnen blijven bevorderen. Toen er in Nijmegen voor het eerst werd gesproken over experimenten met de participatiewet waren de meningen hierover flink verdeeld. Gelukkig beseften de meeste fracties na aanvankelijke weerstand dat ze hun standpunt beter om konden buigen toen de uitwerking nog niet zo slecht bleek te zijn. Nu dient de PvdA dan ook een motie in om ook de oudere gemotiveerde werkzoekende sneller aan het werk te kunnen helpen, en hen niet te laten barsten, door voor hen ook de extra begeleiding die mogelijk is voor deelnemers aan het experiment met de participatiewet toe te staan.
De economische ontwikkeling in onze regio kan nog vele impulsen gebruiken om ervoor te zorgen dat onze stad en regio meer werkgelegenheid kunnen aantrekken. Het is dan ook jammer om te moeten vast stellen dat het veel moeite kostte om een meerderheid in deze raad te vinden die voor de ontwikkeling van een railterminal langs de A15 was die een boost kan geven aan onze regionale logistieke dienstverlening en werkgelegenheid op dat gebied. We hopen dat nu een duidelijke  meerderheid van deze raad voor de derde maal haar steun uitspreekt voor de motie die wij nu indienen om de railverbinding tussen Nijmegen en Kleve in de toekomst te herstellen.
Al jaren roepen we om een betere verbinding met onze oosterburen en het is van wederzijds groot belang dat er een gezamenlijke krachtige lobby wordt gevoerd aan beide zijden van de grens om financiering te voor de plannen voor elkaar te krijgen. Een gezamenlijke koers over grenzen heen kan vele zaken mogelijk maken…kijkt u maar naar de gezamenlijke inspanning van de raden van Nijmegen en Lingewaard ☺
Wonen en garantie
Op het gebied van wonen constateren we dat er door de economisch gunstige wind veel huizen worden gebouwd kunnen worden. Echter daar waar sturing en bestuurlijke verantwoordelijkheid nodig zijn om voor de kwetsbaarste groep bewoners sociale huurwoningen te kunnen realiseren schiet dit college keer op keer tekort en lijkt het alsof het contact met corporaties en ontwikkelaars ontbreekt. Zo ook als het gaat om gedane toezeggingen aan bewoners die gezamenlijke plannen willen realiseren.
Op 25 februari 2015 organiseerde de PvdA een debat over woongroepen. De Nijmeegse woongroepen roepen! Toen al gold dat volgens de medewerkers van het wooncentrum Waalsprong in Thermion de wachtlijst voor mensen die interesse hebben in een woongroep in de Waalsprong ruim 400 namen telde.
De PvdA wil mensen ondersteunen die voor elkaar willen zorgen, eigen verantwoordelijkheid willen dragen en hier zelf het initiatief in nemen. Woongroepen hebben het echter moeilijk dat weten we al langer. Enkele jaren geleden is de hypotheekgarantie vanuit de gemeente Nijmegen weggevallen. Deze garantie maakte het mogelijk voor velen om een hypotheek te krijgen voor een groot huis waar meerdere individuen of gezinnen in kunnen wonen. Het afschaffen hiervan heeft tot problemen geleid. Gelukkig zijn enkele woningcorporaties bereid geweest enkele panden over te nemen. Dit is een mooie oplossing, maar dit loste het echte probleem niet op.
Daarom kwamen wij samen met GroenLinks bijna twee jaar terug met een amendement, dat in het beleid opnam dat de gemeente weer structureel woongroepen moesten ondersteunen bij hun woonwens. Maar, zoals u allen weet is het niet zo gelopen. Hoewel de wethouder toen aangaf geen dekking nodig te hebben, blijkt dit nu toch nodig. Nu dekken we personele kosten, zonder garantie dat het geïmplementeerd gaat worden. Met enige tegenzin, maar omdat we geen andere kans zien om dit toch te realiseren voor de woongroepen, dienen we samen met GroenLinks de motie in. Liever buigen we voor een verzoek van de wethouder die zelf tekortschiet dan dat woongroepen laten barsten.
Met enige verbazing moet de PvdA vaststellen dat onze wethouder duurzaamheid uiterst terughoudend reageert op voorstellen om de Nijmeegse binnenstad meer van schone lucht te kunnen voorzien. Daar waar andere steden zoals Utrecht en Arnhem zonder aarzelen het voortouw nemen, blijft de Green Capital van Europa zich verschuilen achter regeltjes zonder het voortouw te durven nemen. PvdA verwacht ook hier van de wethouder dat ze mee buigt als het gaat om plannen voor gezond milieu voor de binnenstad t in plaats van dat zij de bewoners laat barsten.