Zorgen om betaalbaar en duurzaam wonen | Schriftelijke vragen

Door Charlotte Brand op 11 februari 2020

Woningcorporaties plannen momenteel verkoop van monumentale panden & nieuwbouw/renovatie. De huidige bewoners van deze sociale huurwoningen in Nijmegen hebben terechte vragen over of ze de huur straks nog wel kunnen blijven ophoesten, of de panden waarin ze wonen goed onderhouden zullen blijven en of misschien mooie verduurzamende maatregelen in de ijskast komen te staan. PvdA heeft daarnaast meer vragen over de rol van de gemeente en corporaties als het gaat om de gehele verduurzamingsopgave in Nijmegen.

 • Woningcorporatie Talis wil bijvoorbeeld 220 nieuwbouwwoningen bouwen op de bestaande fundering van panden in de Nijmeegse wijk Jerusalem. Nieuwbouw zou in principe moeten gebeuren zónder gasaansluiting, maar Talis zegt dat een aansluiting op alternatieve energiebronnen op dit moment onmogelijk is, vanwege de hoge kosten. Ze kijkt naar mogelijke bijdragen van de gemeente, de provincie en/of het Rijk.
 • Corporatie Portaal wil enkele monumentale panden in de binnenstad van de hand doen, waarin momenteel huurders wonen. Het betreft hier wooneenheden onder de norm voor huurtoeslag, dus sociale huur.

PvdA Nijmegen stelde daarom recent schriftelijke vragen aan het college. Daarin vroegen we of het college bereid is:

 • Jaarlijks, op een vast moment en op tijd de prestatieafspraken (stand van zaken woondossier) met de gemeenteraad te delen en te bespreken
 • Met woningcorporaties af te spreken:
  – dat in tijden van woonnood en/of bij een tekort aan betaalbare sociale woningen deze niet verkocht worden aan projectontwikkelaars en/of particulieren
  – dat zij gemeentelijke monumenten gezien hun cultuurhistorische waarde én het feit dat deze een plaatselijk dan wel regionaal belang hebben niet verkopen aan projectontwikkelaars en/of particulieren
 • Meer specifieke afspraken te maken met woningcorporaties in de stad als het gaat om het verduurzamen van woningen, de grootte van de verduurzamingsopgave en de financiering ervan en hierover voor de zomer aan de raad te communiceren

Daarnaast voegden we de volgende vragen toe, die gaan over de rol van de gemeente en corporaties als het gaat om de verduurzaamheidsopgave:

 • De verduurzaming van de wijken als Jerusalem en de Kolping staan niet op zichzelf. Hoe ziet de verduurzamingsoperatie eruit voor het corporatiebezit in de hele stad? En wie gaat dit betalen? Gemeente, Provincie en/of het Rijk?
 • Het college heeft in de gespreksronde van 16 januari 2020 aangegeven dat ze graag ziet dat de nieuwbouw in Jerusalem gasloos is. Het heeft hiervoor gelden uit de Woondeal van het Rijk in het vooruitzicht gesteld. Ook heeft het aangegeven dat de gemeente niet financieel zal bijdragen maar dat het college wel bereid is over financiering in gesprek te gaan met de provincie. Hoe verhouden deze uitspraken zich met de uitspraak van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland die op 29 januari tijdens de Statenvergadering op mondelinge vragen heeft geantwoord dat de provincie bereid is financieel bij te dragen onder voorwaarden, waaronder een financiële inspanning van de gemeente?

We houden jullie op de hoogte!

Charlotte Brand, raadslid Wonen PvdA Nijmegen

Charlotte Brand

Charlotte Brand

De achtergrond van Charlotte Brand: zeker zijn van goede kansen Raadslid nummer 2 van PvdA Nijmegen is Charlotte Brand. “Op de middelbare school was ik al politiek geëngageerd. Ik werd lid van de Jonge Socialisten, later van de PvdA, en maakte me in de Jongerenraad van Roermond sterk voor een dagopvang voor dak- en thuislozen.

Meer over Charlotte Brand