Zeker zijn van een sociale solidaire begroting

14 november 2018

De Partij van de Arbeid staat voor een stad waarin iedereen werk heeft en over een inkomen beschikt waarvan hij of zij fatsoenlijk kan leven. Alle vormen van werk zijn van groot belang voor ieder individu en de gehele samenleving. Wij staan voor een stad die de cirkel van armoede doorbreekt, voor een stad met diverse en inclusieve wijken, waar geen scheidslijn bestaat tussen sterke en zwakke wijken, waar de kinderen volop de kans krijgen om mee te doen en het beste uit zichzelf te halen. Een stad waarvan de bewoners trots zijn op hun eigen straat en hun eigen wijk. Een stad waar de mensen zich om elkaar bekommeren. Kortom een stad waar men fijn in kan wonen, leven en werken. Wij staan voor een stad met compassie!

Dan is de vraag: voldoet deze stadsbegroting aan onze uitdaging? Ten dele!

De stadsbegroting 2019-22 ligt vandaag voor. Ik wil benadrukken dat het college zeker een aantal goede voornemens heeft. Ik noem de duurzaamheidsambitie, de aanpak van het Valkhofkwartier, het gratis busvervoer voor mensen met een minimuminkomen en het duurzaamheidsfonds. Maar er zijn ook een aantal zaken waar wij grote moeite mee hebben. Ik noem de bezuinigingen op de CAZ-regeling, op de bijzondere bijstand, meerwerk en het voornemen om aantal wijkcentra te sluiten en 2.5 miljoen onnodig weg te geven, tientjeswerk! Het is dividendbelasting in het klein. Is dat te rechtvaardigen in een stad met compassie?

Zorg en welzijn blijft het zorgkindje van deze coalitie

Zorg en Welzijn blijft onder spanning staan in onze stad want we kampen met tekorten. Het is voor de gewone Nijmegenaar niet uit te leggen dat er in de begroting een taakstellende besparing van 2 miljoen euro staat. Maar wel in het midden laten waar dat gaat landen. Er is gekozen voor een constructie van twee wethouders, de ene verteld hoe het moet, en de andere voert het uit. Dit zal niet goed gaan. De resultaten van de zogenaamd efficiëntieslag en andere maatregelen moeten in 2020, tot 2022 hun vruchten werpen. Wij hebben onze grote twijfels of dit gaat lukken. De kwaliteit, en de toegankelijkheid van de zorg moet overeind blijven. Wat ons betreft moeten we alles onder de loep nemen en niet steeds met een lapmiddel komen.

Kan het college dat garanderen? Kan het college toezeggen dat in de jeugdhulp geen wachtlijsten gaan ontstaan? Dat ieder kind de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft?

Voor onze fractie is een duurzame woningmarkt van levensbelang

En het woord duurzaam ligt op twee niveaus. Allereerst moet de woningmarkt in Nijmegen verduurzaamd worden en is bouwen, bouwen, bouwen het advies. Wij zijn dan ook blij dat het college wil investeren in nieuwbouw. Wel zien we graag om hoeveel woningen het per jaar gaat en om welke prijsklasse, zowel huur als koop. En vergeet ook onze starters en studenten niet. Zij moeten volgens de PvdA veilig kunnen wonen, voor een eerlijke prijs in een brandveilig huis. We zijn blij dat de wethouder onlangs heeft gezegd te willen experimenteren met een nieuwe duurzame vorm van wonen, de zogenoemde Tiny houses.

Ten tweede, zonder solidariteit geen duurzaamheid. De gemeente is aan zet om te zorgen dat duurzaamheidsmaatregelen in de hele stad genomen worden en niet alleen toegankelijk zijn voor de happy few. Daarom roepen wij het college op om hier concreet aandacht aan te besteden. Solidariteit in duurzaamheid is de sleutel voor het succes van de energietransitie. Ook voor de PvdA staat de klimaatambitie als een paal boven water maar het mag nooit leiden tot een tweedeling omdat sommige mensen het niet kunnen betalen. Laten we mensen het voordeel daarvan ervaren in hun portemonnee.

Een belangrijk punt: de bereikbaarheid

Zelfs ik ben een groot voorstander van de fiets, u zou het misschien niet denken voorzitter, en mijn fractie zeker niet, maar onze stad slibt steeds meer dicht en we zijn steeds slechter bereikbaar. Het Quackplein, de Oranjesingel, Nijmegen-West en de Graafseweg: elke dag staan hier stilstaande auto’s. Wat gaat het college hieraan doen? En waarom kiest het college voor, in de woorden van de wethouder, ‘een duur hellinkje’ van maar liefst 2,4 miljoen euro terwijl Nijmegen helemaal dichtslibt.

In Nijmegen staat niemand aan de kant!

Iedereen mag meedoen naar zijn of haar vermogen. Het is onze taak om dat mogelijk te maken. Wij vragen aan het college, wat gaat u de komende 4 jaar doen om dat te bewerkstelligen? Is het college het met ons eens dat bezuinigen op mensen die juist een steuntje in de rug nodig hebben, averechts gaat werken (meerwerk)?

Wij denken ook dat er in samenwerking tussen gemeente, provincie, bedrijven en opleidingen enorm veel werk gecreëerd kan worden. Bouwbedrijven, Industriële bedrijven, zorginstellingen en horeca ondernemers staan te springen om mensen. Digitalisering en robotisering vernietigen niet alleen banen, maar leveren ook vele nieuwe banen op. En dat zijn banen op alle niveaus, omdat veel taken ook door praktisch geschoold mensen verricht kunnen worden. Hoe gaat het college dat faciliteren?

Bedrijven hebben meer hier aan en niet aan de symboliek van tientjes OZB voordeel per jaar.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!