Open brief voor goede zorg

17 mei 2017

PvdA maakt zich zorgen

De PvdA in Nijmegen heeft kennis genomen van de laatste ontwikkelingen betreffende de chronisch psychiatrische cliënten met intramurale zorg van Pro Persona op locatie Nijmegen aan de Nijmeegse Baan. Wij maken ons ernstige zorgen over deze kwetsbare groep en over de afbouw van de psychiatrische zorg voor deze doelgroep in Nijmegen. Wij krijgen een beeld van een complexe situatie. Wij hebben dat onderstaand op een rij gezet.

Overleg

Uit gesprekken met familieleden en cliëntenraad blijkt ons dat er niet of nauwelijks sprake is van overleg tussen directie, familie en cliënten. Dergelijke berichten verschijnen ook in de Gelderlander. Wij krijgen ook signalen van het medisch en verzorgend personeel dat zij niet de ruimte krijgen om over andere oplossingen na te denken dan die van de directie. Kritiek en tegengeluiden en –argumenten kunnen bestraft worden met een overplaatsing. In een dergelijk klimaat kan volgens ons geen draagvlak worden geworven voor nieuwe zorgarrangementen.

Goede opvang: wonen en zorg dichtbij

De veranderingen in de zorg maken andere vormen van zorg en begeleiding noodzakelijk, ze vloeien daaruit voort. Bij een dergelijke kwetsbare groep dient dit zorgvuldig beoordeeld te worden door professionals. Er is bij de direct betrokkenen geen duidelijk zicht op hoe die beoordeling plaats vindt. Een andere onduidelijkheid is de vraag welke beschermde woonsituatie en welke zorg en ondersteuning moet nabij zijn?

Cliënten, die opnieuw een indicatie voor langdurige zorg krijgen, worden waarschijnlijk verhuisd naar Wolfheze, 40 kilometer verder weg van familie en vrienden. Daarmee wordt het contact met familie en andere naasten zeer

Opbouw goede opvang

De zorgstructuur in de regio Nijmegen raakt een belangrijke schakel in de zorgketen kwijt. Met het verdwijnen van gespecialiseerde psychiatrische zorg en behandeling ontstaan twijfels over de kwaliteit van de Basis GGZ en de ambulante psychiatrische zorg (FACT-teams). Alternatieven dienen zich niet direct aan: Hoe lang gaat de opbouw van deze ambulante en basiszorg en het beschikbaar zijn van voldoende capaciteit beschermd wonen duren? Wij twijfelen zeer of dit haalbaar is in dit jaar.

Financiële tegenvallers in het vizier

Met het verlagen van de indicaties wordt ook de zorg verminderd. Dat levert in het domein van de langdurige zorg forse besparingen op. De noodzakelijke basiszorg GGZ moet geleverd worden, desnoods gefinancierd door de gemeente. Hiermee is echter bij de gemeente geen rekening gehouden. Zonder een overheveling van een deel van het bespaarde budget door Pro Persona aan de gemeente kan de gemeente deze zorg niet financieren.

Op weg naar goede oplossingen

Een belangrijke voorwaarde om te komen tot goede en effectieve opvang van de psychiatrische cliënten in Nijmegen is een goed overleg met de betrokken cliënten, de familieleden en het medisch en verzorgend personeel.

Oproep

De PvdA in Nijmegen roept u op de volgende maatregelen te steunen:

  • Oproep aan Raad van Bestuur Pro Persona: maak het proces van de herindicatie cliënten in de langdurige zorg bij deze zorgorganisatie transparant. Informeer de betrokken cliënten en familieleden goed en betrek ze en geef ze de garantie dat de cliënten bij verandering van hun situatie geen schade ondervinden voor hun gezondheid. Maak gebruik van de nieuwbouw en faciliteiten op het GGZ-terrein in Nijmegen zodat het vertrouwen in Pro Persona weer terugkeert in Nijmegen.
  • Oproep aan Raad van Bestuur Pro Persona: lever een actieve bijdrage aan de behandeling, verzorging en begeleiding van psychiatrische cliënten in Nijmegen en zoek de grenzen op voor de opbouw van een volledige en samenhangende voorzieningenstructuur in Nijmegen.