10 puntenplan Werk: met meer aandacht meer mensen naar werk

22 november 2017

10-puntenplan Werk

Het Nijmeegse college bezuinigt flink op het werkbedrijf dat mensen ondersteunt bij het vinden van werk. Terwijl juist nu meer persoonlijke aandacht voor werkzoekenden nodig is.

De gemeente Nijmegen heeft een groot tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. Het tekort bedraagt nu zo’n € 12 miljoen euro per jaar. Dankzij een vangnetregeling van het Rijk wordt dit tekort beperkt tot zo’n € 8 miljoen. In reactie hierop heeft het College vorig jaar besloten flink te gaan korten op het minimabeleid en op de ondersteuning bij het vinden van werk. Een nipte meerderheid van de Gemeenteraad steunde dit voorstel.

De grote uitdaging waar de gemeente de komende jaren voor staat is: hoe zorgen we dat meer mensen vanuit de uitkering werk vinden? Het economisch tij lijkt gunstig: overal, ook in de regio Nijmegen, trekt de economie aan. In sommige sectoren hebben werkgevers al weer moeite personeel te vinden. De gedachte ‘er is toch geen werk’ gaat niet op. Dit is juist het moment om alles op alles te zetten om meer mensen aan het werk te helpen. Het college denkt nog na over een masterplan van de arbeid.

De PvdA Nijmegen heeft alvast een tien punten plan ontwikkeld om meer mensen aan het werk te helpen en wil hiermee duidelijk maken met welke stappen volgens ons de meeste mensen geholpen zijn:

10-puntenplan Werk

1. Kies voor een activerende aanpak
De algemene boodschap aan werkzoekenden is: ‘iedereen doet mee’. Het is voor niemand prettig om langs de zijlijn te staan. Ook wie niet kansrijk is op de arbeidsmarkt kan een nuttige rol in de samenleving spelen: door te werken aan het vinden van werk of, als regulier werk nu niet tot de mogelijkheden behoort, door vrijwilligerswerk.

2. Persoonlijke, intensieve benadering
Persoonlijke aandacht voor werkzoekenden is een belangrijke succesfactor. De effectiviteit van standaard re-integratieactiviteiten (brieven schrijven, werken aan cv’s) is laag. Door een persoonlijke en intensieve aanpak kunnen wel successen geboekt worden.

3. Focus op kansrijke, gemotiveerde klanten
Een persoonlijke aanpak kost geldt. Het is onmogelijk om alle 8.000 bijstandsgerechtigden op deze intensieve manier te ondersteunen. Het is daarom verstandig om voorlopig te focussen op de meest kansrijken op de arbeidsmarkt. Bij die kansrijke groep behoort in ieder geval iedereen die zelf gemotiveerd is om werk te vinden. De persoonlijke motivatie van de kandidaat is de belangrijkste succesfactor.

4. Zelfsturing van klanten
Aan iedere klant wordt gevraagd een eigen plan te maken voor het vinden van werk. Wat zou de klant zelf willen, wat heeft hij of zij nodig? Zelfsturing is een onderdeel van de persoonlijke aanpak.

5. Geen muur tussen werk en inkomen
Het regionale werkbedrijf, dat mensen op weg helpt naar werk, opereert nu volledig los van de afdeling die uitkeringen verstrekt. De muur tussen beide werelden moet geslecht worden. Zo kan het Bureau Nieuwe Klanten, dat de intake van uitkeringen doet, beter gevestigd worden in het Werkbedrijf. De boodschap is: u komt voor een uitkering, maar wij hebben werk voor u.

6. Oprichting Nijmeegse Talencentrum
De helft van de klanten van de Sociale Dienst heeft een migrantenachtergrond. Wie de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst, gaat (gratis) naar een intensieve taalcursus.

7. Sociaal, maar niet naïef
Het gaat bij handhaving niet alleen om een goede voorlichting aan klanten, maar ook om bestrijding van fraude. Het is een plicht om fraude op alle mogelijke manieren tegen te gaan. Nijmegen is sociaal, maar niet naïef.

8. Wederkerigheid
Een intensieve ondersteuning vanuit het Werkbedrijf vraagt ook om een actieve inzet van klanten. Wie ondersteuning krijgt aangeboden en zich niet aan afspraken houdt (bijvoorbeeld niet komt opdagen voor een cursus of een gesprek) krijgt een korting op de uitkering.

9. Stimuleren deeltijdwerk
Deeltijdwerk is een prima opstap naar uitstroom. Bij een activerende aanpak hoort het verder stimuleren van deeltijdwerk. Klanten mogen een deel van de inkomsten bovenop hun uitkering behouden.

10. Draai de bezuiniging op het werkbedrijf terug
Kiezen voor een persoonlijke, activerende aanpak voor gemotiveerde klanten kost geld. Het is dan ook verstandig de bezuiniging op het werkbedrijf terug te draaien. Juist nu is investeren in goede ondersteuning van werkzoekenden belangrijk!