13. Financiën en goed bestuur

Overzicht verkiezingsprogramma

De gemeentebegroting staat de komende jaren structureel onder druk. Door de crisis in de huizenmarkt loopt de gemeente met grootschalige woningbouwplannen in Nijmegen-Noord (de Waalsprong) en Nijmegen-West (het project Waalfront) relatief veel risico. De PvdA vindt het daarom belangrijk de komende jaren een behoedzaam financieel beleid te voeren. Alleen op die manier kunnen we ons sociale beleid in stand houden.
‘Goed bestuur’ staat bij de PvdA hoog in het vaandel. De lokale overheid stelt zich dienstbaar op en speelt een verbindende rol: de gemeente brengt bewoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van de stad. Nijmegen kent al tal van initiatieven die zonder de overheid een succes zijn. Zo gaat de stedenband Nijmegen – Massaya na jarenlange steun van de gemeente nu op eigen benen verder. Succesvolle evenementen als de Zevenheuvelenloop, de Vierdaagse en het Gebroeders van Limburgfestival zijn ontstaan door enthousiaste bewoners. De PvdA ziet de nieuwe rolverdeling tussen bewoners en wil nieuwe vormen van bewonersparticipatie ondersteunen.

Actiepunten

  1. De PvdA gaat uit van een sluitende begroting en een goede reservepositie. Bij tegenwind mag de stad niet onmiddellijk in de problemen komen.
  2. Het weerstandsvermogen (de risicobuffer) van de gemeente moet voldoende zijn om de risico’s die de gemeente loopt af te dekken. Bij een te lage buffer wordt deze zo snel mogelijk, maar in maximaal vier jaar, op peil gebracht.
  3. De PvdA wil de lokale lasten niet verder verhogen, afgezien van inflatiecorrectie.
  4. Lokale heffingen voor duidelijke tegenprestaties (afval, riool) zijn zoveel mogelijk kostendekkend. De PvdA houdt vast aan het kwijtscheldingsbeleid voor minima [?]: eerlijk delen blijft het uitgangspunt.
  5. Bij het invullen van noodzakelijke bezuinigingen kijken we ook naar de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie. Gemeenschapsgeld moet sober en verantwoord besteed worden. Gemeentelijke inhuur van externen wordt tot een minimum beperkt.
  6. Gerichte investeringen die de kwaliteit van de stad op peil houden en de werkgelegenheid bevorderen blijven ook in economische moeilijke tijden wenselijk.


Overzicht verkiezingsprogramma