12. Regionale samenwerking

Overzicht verkiezingsprogramma

Meer samenwerking kan de regio Nijmegen als geheel krachtiger maken en de dienstverlening aan de burger verbeteren. De PvdA Nijmegen is dan ook voorstander van meer samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen. De PvdA wil de komende jaren de regionale samenwerking op meerdere terreinen vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld voor economische ontwikkeling, bereikbaarheid, toerisme en zorg. Belangrijk is dat deze samenwerking niet ten koste gaat van de democratie: de gekozen volksvertegenwoordiging blijft te allen tijde aanspreekbaar op het gevoerde beleid.


Actiepunten

  1. Regionalisering vindt primair plaats op het niveau van het Rijk van Nijmegen: Millingen, Ubbergen, Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten en Nijmegen. Op het terrein van economie en mobiliteit (bereikbaarheid) kan deze schaal worden verbreed tot bijvoorbeeld Arnhem of Eindhoven, maar ook Kleve, Duisburg en Venlo (onder andere via de Euregio).
  2. Nijmegen moet meer profiteren van de ligging aan de grens met Duitsland. De grens vormt nu nog vooral een barrière, terwijl er ook (voor beide grensregio’s) grote economische kansen zijn. Nijmegen neemt het initiatief om de banden in de grensregio duurzaam te versterken.
  3. In het sociale domein (werk, inkomen, zorg) krijgt de gemeente grote verantwoordelijkheden. De ervaringen met Breed en de regionale aanbesteding van zorgtaken (huishoudelijke hulp) leren dat op deze terreinen samenwerking goede kansen biedt. Het goed vormgeven van de regionale samenwerking in het sociale domein vormt een van de grootste politieke uitdagingen voor de komende jaren. Het is belangrijk dat deze regionale samenwerking op alle niveaus plaatsvindt: niet alleen bestuurlijk en politiek, maar ook op het niveau van bewoners en cliënten.
  4. Op het terrein van toerisme liggen prachtige kansen voor regionale profilering: de stuwwal en het poldergebied vormen samen een unieke combinatie.
  5. De PvdA wil de bestuurlijke drukte aanpakken en ziet regionale samenwerking als een uitgelezen kans hiertoe.
  6. In veel uitvoerende taken is op regionaal niveau efficiencywinst te behalen, dat blijkt nu al bij de afvalinzameling (DAR). Waar dat mogelijk is, wordt deze regionale samenwerking op uitvoeringsniveau uitgebreid.

 

Hoofdstuk 13: Financiën en goed bestuur