7. Wonen

Overzicht verkiezingsprogramma

Nijmegen is een fijne stad om in te wonen. Dat blijkt wel uit de cijfers: al jarenlang groeit de stad met zo’n 1.000 inwoners per jaar. Anders dan veel andere steden kent Nijmegen over het algemeen wijken met gemengde buurten: koop- en huurwoningen zijn goed gespreid over de stad. De komende jaren wil de PvdA verder investeren in de leefbaarheid van buurten. Daarbij willen we in het bijzonder aandacht besteden aan senioren en mensen die zo nu en dan extra hulp nodig hebben. Nu het wonen in aparte zorginstellingen de komende jaren minder haalbaar wordt, willen we samen met de doelgroepen en mantelzorgers zoeken naar voorwaarden en faciliteiten om in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen.

De huizenbouw in de Waalsprong en in het Waalfront blijft achter als gevolg van de economische crisis. Continuïteit in de ontwikkeling van deze projecten is hard nodig voor de bevolkingsgroei die Nijmegen doormaakt. Creativiteit en flexibiliteit is geboden om in deze tijden de woningbouw aan de gang te houden. Zo nodig zal de gemeente zelf het initiatief nemen tot een meerjarig woningbouwplan, uiteraard in nauwe afstemming met corporaties en andere overheden (gemeenten, Provincie). Uitgangspunt daarbij blijft de vraag naar woningen die in Nijmegen nog steeds groot is. Om de woningbouw te stimuleren zijn instrumenten als erfpacht en zelfbouw mogelijk.
Actiepunten

  1. De PvdA streeft per stadsdeel naar een goede verhouding tussen goedkope en duurdere woningbouw. Gemengde wijken zorgen voor een veilige en leefbare stad.
  2. De werking van de woonruimteverdeling volgen we nauwlettend. Zo nodig kiezen we voor verdere verruiming ten gunste van starters en de invoering van het criterium ‘passendheid’ (bijvoorbeeld voor grote gezinnen). Er moet ook aandacht komen voor de woonwensen van mantelzorgers.
  3. De PvdA wil scheefwonen ontmoedigen: mensen met een goed inkomen kunnen ook een hogere huur betalen. Belangrijk is de bouw van voldoende middeldure huurwoningen. Zo nodig moet de gemeente die bouw extra stimuleren. Op die manier kan de zo gewenste doorstroming op de woningmarkt gerealiseerd worden.
  4. We willen de mogelijkheden van erfpacht benutten om de verdere ontwikkeling van Nijmegen-Noord te stimuleren.
  5. Projectontwikkeling door particulieren in coöperatief verband (collectief particulier opdrachtgeverschap) bevorderen we verder.
  6. We schenken blijvende aandacht aan ruimtelijke kwaliteit, zodat Nijmegen extra aantrekkelijk blijft voor nieuwe bewoners.
  7. De PvdA wil een aanscherping van het beleid rond verkamering van woningen. Waar verloedering rond het pand ontstaat, grijpt de gemeente in. We houden vast aan het beleid waarbij de gemeente ter bescherming van de leefbaarheid of bij ontoelaatbare overlast beperkingen kan opleggen aan de mogelijkheid woningen te verkameren. Er moet meer toezicht komen op de veiligheid en de kwaliteit van kamerverhuurbedrijven.
  8. Extra aandacht voor de bouw van woningen voor jongeren en starters is noodzakelijk om doorstroming te bevorderen. Ook hierbij is diversiteit in wijken belangrijk voor de leefbaarheid.


Hoofdstuk 8: Mobiliteit