5. Wijken en openbare ruimte

Overzicht verkiezingsprogramma

Met de meeste Nijmeegse wijken gaat het goed. De betrokkenheid van bewoners bij hun leef- en woonomgeving is groot. Nijmegen kent tientallen projecten waarin bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen voor beheer en onderhoud. Hier mogen we trots op zijn. We faciliteren bewoners om deze aanpak verder uit te breiden. Natuurlijk zijn er ook in Nijmegen buurten die extra aandacht vragen. Die aandacht komt er ook, bijvoorbeeld via buurtcoaches of de inzet van wijkmanagers. In de wijk Hatert heeft dat aantoonbaar resultaat gehad: het gaat de laatste jaren beter met de wijk, hoewel sommige problemen hardnekkig zijn. Ondanks de zware bezuinigingen hebben we nauwelijks gekort op wijkaccommodaties. Dit in tegenstelling tot veel steden waar wijkcentra zijn gesloten. ’t Hert in het Willemskwartier en het wijkcentrum in Hatert zijn mooie ontmoetingsplekken voor alle wijkbewoners geworden. En in het Waterkwartier bouwen we een gloednieuw voorzieningenhart. Ook in Nijmegen-Noord zijn prachtige wijkvoorzieningen gerealiseerd. Efficiënt gebruik van wijkaccommodaties kan helpen om ook in de komende jaren geen wijkcentra te hoeven sluiten.

Actiepunten

  1. Nijmegen kent een traditie van krachtige bewonersparticipatie. Die participatie blijven we waar mogelijk ondersteunen. Daarom willen wij ook niet bezuinigen op wijkbudgetten.
  2. ‘Vertrouwen in de buurt’ is het uitgangspunt. Wij willen bewoners ruimte bieden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun woon- en leefomgeving. Bewoners die bijvoorbeeld natuurspeeltuinen onderhouden, krijgen alle steun van de gemeente en hebben geen last van onnodige regels.
  3. De aanpak “één wijk, één plan” brengt alle ideeën voor een wijk bijeen, zodat bewoners weten hoe projecten samenhangen. Deze aanpak willen we voor elke wijk realiseren. Bij het plan zijn ook corporaties en andere belanghebbenden betrokken.
  4. Waar nodig extra inzet van straatcoaches en veilige wijkteams. Sociale veiligheid is voor bewoners essentieel. Een sfeer waarin bewoners elkaar kennen en durven aanspreken, draagt bij aan een prettige en veilige leefomgeving. Betrokken bewoners moeten zich altijd gesteund weten door de gemeente.
  5. Wij blijven investeren in speeltuinen, wijkparkjes en zitbanken. Nijmegen loopt voorop bij het betrekken van bewoners bij het onderhoud van de openbare ruimte. Die participatie willen we verder stimuleren. Burgers krijgen ruimte om het onderhoudsniveau van hun omgeving te bepalen en zij krijgen budget om naar eigen inzicht de wijk te verbeteren.
  6. Dukenburg vraagt de komende tijd bijzondere aandacht. Het op peil brengen van de voorzieningen in dit stadsdeel heeft de komende tijd prioriteit. Zo kan Dukenburg aantrekkelijk blijven als ruime, groene wijk.
  7. De bel- en herstellijn wordt door bewoners gewaardeerd. Voor de gemeente is het een voortdurende kans om de dienstverlening te verbeteren. We maken de bel- en herstellijn zo klantvriendelijk mogelijk, zoals onlangs met een eigen ‘app’.
  8. Overlast van hondenpoep en zwerfafval pakken we hard aan. Niet alleen individueel met bekeuringen, maar ook samen met bewoners en wijkbeheerders. Zo kun je de problemen echt oplossen.


Hoofdstuk 6: Leefomgeving en duurzaamheid