4. Onderwijs

Overzicht verkiezingsprogramma

Het onderwijs in Nijmegen is goed op orde. Nijmegen kent, anders dan veel andere grote steden, geen zwakke scholen. Zowel in het voortgezet als het basisonderwijs werken de scholen prima samen. Dankzij goede afspraken met de gemeente zijn veel scholen in staat tot verbetering van de schoolgebouwen of zelfs nieuwbouw. Met ‘Schoolwijzer’ stimuleren de basisscholen een bewuste schoolkeuze van ouders. Hierdoor gaan kinderen zoveel mogelijk in de eigen wijk naar school. De PvdA blijft zich de komende jaren inzetten voor extra inzet voor kinderen met achterstanden. Ook de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking of gedragsstoornis heeft voortdurende aandacht nodig. Nijmegen werkt, samen met regionale werkgevers, volop mee aan het Nationaal Techniekpact, dat zorgt voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector. Ook voor de economische ontwikkeling van de stad is dat belangrijk.

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen is ook in de regio Nijmegen een terugloop van het aantal leerlingen te verwachten. Tegelijkertijd staan er grote inhoudelijke veranderingen op stapel bij het VMBO onderwijs. De PvdA wil zich inzetten voor een hechtere samenwerking tussen de verschillende aanbieders van het (VMBO) onderwijs en er zo toe bijdragen dat een adequaat en betaalbaar aanbod blijft voor deze leerlingen.

Actiepunten

  1. De PvdA wil een duidelijke versterking van de aanpak van schooluitval. Scholen, ouders, gemeente en werkgevers zorgen samen voor een sluitende aanpak.
  2. Meer stageplekken om jongeren hun opleiding te laten afronden en zicht te geven op een baan. De gemeente geeft het goede voorbeeld door standaard per twintig medewerkers één stageplek te creëren.
  3. We zetten in op extra begeleiding van schoolverlaters die door de economische crisis moeite hebben werk te vinden.
  4. Ouders stimuleren we om hun kinderen gebruik te laten maken van voorschoolse educatie. Als kinderen met achterstand op school komen, is deze vaak niet meer in te halen. Kinderen met achterstanden krijgen een extra onderwijsjaar aangeboden (naar de voorschool vanaf 3 jaar).
  5. De PvdA wil ouders blijven betrekken bij ‘Schoolwijzer’ om bewuste schoolkeuze te stimuleren.
  6. De bereikbaarheid van scholen moet worden vergroot door het creëren van veilige schoolzones. In deze zones geldt een maximumsnelheid van 30 km/u, zijn er parkeerverboden en veilige uitstapplaatsen. Het is minstens zo belangrijk om fietsend en lopend naar school gaan verder stimuleren. Kinderen behalen een fietsvaardigheid.
  7. Het VMBO onderwijs in Nijmegen zal zich in sterkere mate gaan richten op onderwijs dat ook aansluiting kan vinden in het bedrijfsleven. Opleidingen die leiden tot vakmanschap zijn daarbij van belang. De PvdA steunt initiatieven die deze leerwegen ondersteunen. Het VMBO onderwijs dat leidt tot vakmanschap is gebaat bij een goede aansluiting op het ROC onderwijs. De PvdA zal zich inzetten om doorlopende leerlijnen tussen deze vormen van onderwijs te bevorderen.


Hoofdstuk 5: Wijken en openbare ruimte