3. Zorg en jeugd

Overzicht verkiezingsprogramma

Gemeenten worden de komende tijd verantwoordelijk voor veel zorgtaken. De PvdA ziet dit als een grote kans om de zorg in de regio beter te organiseren. In Nijmegen hebben we de afgelopen jaren al goede ervaringen opgedaan met sociale wijkteams: zorgverleners van diverse instellingen die gezamenlijk in een wijk de noodzakelijke hulp organiseren. Deze laagdrempelige aanpak, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat, is kansrijk en bouwen we uit. We maken hierbij ook gebruik van de mogelijkheden en ideeën die bewoners zelf hebben: zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Gelukkig kent Nijmegen veel sterke sociale netwerken. Bij de keuzes die we de komende jaren bij de organisatie van de zorg maken, geldt voor de PvdA het beginsel van draagkracht: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Actiepunten

  1. Zorg en welzijn organiseren we dichtbij mensen, met minder bureaucratie en meer direct contact. De sociale wijkteams worden uitgebreid. Zorgverleners werken samen en de vraag van de cliënt staat centraal.
  2. Bij het ondersteunen van bewoners in de eigen omgeving worden eigen initiatieven gestimuleerd. Inzet van eigen netwerk waar mogelijk, professionele zorg waar noodzakelijk. We ondersteunen mantelzorgers actief, door bijvoorbeeld bij de toewijzing van woningen met zorgtaken rekening te houden.
  3. De PvdA streeft naar duurzaam gebruik van (hulp)middelen en materialen in de zorg.
  4. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komt bij de gemeente te liggen. Dit zien we als een uitgelezen kans om in te zetten op minder bureaucratie, meer preventie en een snellere aanpak van problemen. Ook een goede samenwerking tussen scholen en hulpverleners is hierbij van belang.
  5. De gemeente maakt samen met zorgaanbieders een plan om versnippering in de zorgverlening uit te bannen. Bij langdurige zorgrelaties staan cliëntenbelang en continuïteit van zorg centraal.
  6. De gemeente garandeert goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de thuiszorg. De PvdA wil de succesvolle Nijmeegse aanpak voortzetten: aanbesteding mag niet leiden tot onredelijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.
  7. Meer regionale samenwerking op het gebied van zorg en jeugd is noodzakelijk. De gemeenteraad controleert het beleid en houdt grip op de budgetten.
  8. De PvdA wil een gezonde leefstijl op alle mogelijke manieren stimuleren. De klassieke focus op ziekte en zorg verbreedt zich naar gedrag en gezondheid. Daarmee gaan we sociaaleconomische gezondheidsverschillen tegen. We zijn voorstander van specifieke aandacht voor alcohol- en softdrugsmisbruik onder jongeren, in nauwe samenwerking met scholen.
  9. Bij verslavingszorg en maatschappelijke opvang hebben zwerfjongeren voorrang. We stimuleren daklozen te participeren in de samenleving, zoals bijvoorbeeld het opruimen van rommel op straat (via Stichting Dagloon).


Hoofdstuk 4: Onderwijs