1. Werk en inkomen

Overzicht verkiezingsprogramma

Het belangrijkste motto van de PvdA is werk, werk, werk. We doen ons uiterste best om iedereen die kan werken op weg te helpen naar een baan. De afgelopen jaren hebben we in Nijmegen, onder andere via de werkcorporaties, honderden extra leerwerkplekken gecreëerd. We werken daarbij samen met maatschappelijke instellingen, maar ook met bedrijven in de regio. Daarnaast hebben we honderden mensen aan werk kunnen helpen door bij aanbestedingen de eis op te nemen dat Nijmegenaren werkervaring kunnen opdoen. Via deze ‘social return on investment’ hebben we bijvoorbeeld bij de dijkteruglegging tachtig werklozen aan werk geholpen. Doel van al deze maatregelen is om zoveel mogelijk Nijmegenaren werkervaring te bieden, waardoor zij als het economisch beter gaat goed werk kunnen vinden. We investeren dus in leerwerkplekken die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Juist in een tijd van recessie zijn minimabeleid en armoedebestrijding hard nodig. We bezuinigen hier niet op. In het bijzonder moeten kinderen die opgroeien in arme gezinnen de kans krijgen mee te doen aan sociale activiteiten (sport, cultuur).

Actiepunten

  1. De PvdA wil een ‘Plan voor de Arbeid’ voor de hele regio. Doelstelling van dit plan is om de werkgelegenheid in de regio te vergroten en het beroep op de bijstand terug te dringen. Het plan wordt gemaakt samen met het bedrijfsleven, regionale onderwijsinstellingen en uitzendbureaus.
  2. Onderdeel van dit plan wordt de begeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. We maken het voor werkgevers aantrekkelijk mensen kansen te bieden. De gemeente biedt werkzoekenden mogelijkheden voor werkervaring in meerdere sectoren of branches. Discriminatie op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan.
  3. We verwachten van iedereen die werkzoekende is een actieve bijdrage om werk te vinden. Dat kan via stages, tijdelijk werk of scholing. Meedoen dus, om zo snel mogelijk regulier werk te vinden.
  4. In het plan zal bijzondere aandacht komen voor de jeugdwerkloosheid. Iedere jongere aan de kant is menselijke kapitaalvernietiging. Wie voortijdig de school verlaat, krijgt de keuze: terug naar school of een leerwerkplek.
  5. Startende ondernemers en zzp’ers ondersteunen we waar nodig met aanvullend inkomen in de opstartfase en netwerkvorming.
  6. Via Breed willen we zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten op reguliere werkplekken aan werk helpen. We kijken primair naar wat mensen kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Waar nodig helpen we mensen met minder verdiencapaciteit met loonkostensubsidies aan het werk. In de toekomst wordt Breed onderdeel van ons regionaal werkbedrijf.
  7. Goede sociale voorzieningen houden we alleen in stand als we streng en rechtvaardig zijn. Met een stevige aanpak van fraude zorgen we ervoor dat het geld terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben.
  8. Daadkrachtige aanpak van schulden: iedereen met een schuldenprobleem heeft binnen een maand duidelijkheid over de aanpak. Het gaat daarbij niet alleen om de schulden, maar ook om de achterliggende problemen. Extra aandacht voor jongeren met schulden.


Hoofdstuk 2: Economie