Nijmegen verdient de titel Social Capital? Ja of nee?

28-06-2017
 
 
Zomernota 2017
 
Onze mooie stad Nijmegen heeft weer een aantal mooie titels op haar naam staan. We zijn de oudste stad, maar ook de Green capital, we zijn Velocity, we zijn Fair Trade gemeente, en ook een summer capital (natuurlijk mooi voor een zomernota), toch blijft de inzet van de PvdA om er continu voor te zorgen dat Nijmegen zich de Social Capital kan noemen.
 
De vraag voor ons is dan ook of de zomernota 2017 blijkt geeft van voldoende aandacht en maatregelen zodat we onszelf ook deze eervolle titel kunnen geven?
 
De PvdA is verheugd om te lezen dat het college zoekt naar een verbinding tussen de programma’s in het sociale domein. PvdA vraagt al veel langer om zowel een financiële als inhoudelijke verbinding binnen het domein. Het is goed om te zien dat deze lijn nu eindelijk wordt opgepakt, maar in onze optiek te laat waardoor we onnodig achterstand op hebben gelopen op het terrein van de portefeuille werk.  
 
Het college spreekt in haar inleiding over een groot aantal projecten die zijn afgerond waaronder de inrichting van Stip’s en sociale wijkteams. Het is goed om te zien dat onze wijkteams met gezwinde spoed van start zijn gegaan om echt vanuit het hart van de wijken met bewoners te kunnen werken, dichtbij en met lage drempels.
Echter afgerond kunnen we dit project niet noemen omdat er voortdurend geld extra bij moet. De uitdagingen blijken in de praktijk toch groter dan het college vooraf blijkbaar kon voorzien.
 
Beschermd wonen
We verwachten dat de inzet van de wijkgerichte aanpak bovenaan de agenda van het college blijft staan. Doordat de gemeente in de toekomst volledig verantwoordelijk gaat worden voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen is er de zorg van de PvdA of we de goede balans weten te vinden voor deze woonvormen.  
 
Inclusieve wijken
Het college spreekt in haar teksten ook over inclusieve wijken, maar wat de PvdA betreft mag het college veel explicieter maken wat we hieronder verstaan? Het is een ruim begrip maar welke wijk is nu volgens de wethouder dan een echte inclusieve wijk?!
 
Taalbarriere wegwerken
Ook vinden we dat bij de inburgering van statushouders de taalbarrière nog een te groot knelpunt blijft voor het vinden van werk.
 
Meer mensen uit de uitkering
Er is veel werk verzet op het gebied van zorg, maar toch zien we dat te teveel mensen in Nijmegen afhankelijk blijven van een uitkering. Dat moet echt omlaag!
 
Robuust armoedebeleid en extra geld naar kinderarmoede
Daarnaast moeten we om een sociale hoofdstad te kunnen zijn zorgen voor een robuust en volledig armoedebeleid. Dat armoedebeleid staat stevig in de steigers, maar eerder hebben we hier al op bezuinigd. En als we dan extra geld krijgen toegewezen voor kinderarmoede, dan is de PvdA ook van mening dat we het daar dan ook aan moeten besteden. Vandaar dat wij een amendement indienen om de Klijnsma gelden niet te gebruiken om tekorten op te vangen, maar dat we die gelden moeten inzetten voor kinderen.
 
Versnelling in de woningbouw
De economie draait gelukkig weer op volle toeren en daar profiteert de stad ook weer van. Meer mensen willen huizen kopen of huren. Er worden dan ook meer huizen gebouwd. Maar helaas moeten we constateren dat de voorgenomen versnelling in de woningbouw niet gerealiseerd wordt. In de Waalsprong lopen we zelfs achter en ...
 
Betaalbare huurwoningen
...wat betreft het aandeel goedkope woningen worden de toezeggingen niet waar gemaakt. Hier schiet het college schromelijk tekort en moet Nijmegen zich schamen. We krijgen het blijkbaar niet voor elkaar om snel genoeg onze planontwikkeling op stoom te krijgen en vervolgens hierover de goede afspraken met corporaties en andere ontwikkelaars te maken wanneer het over betaalbare woningen gaat. Hier scoren we negatief als sociale hoofdstad! We willen wel meer sociale huur en middeldure huur, maar hoe dan? En waar blijft de lang beloofde zelfbouw? In de zomernota zien we met name aandacht voor de Waalsprong en het Waalfront. Logisch omdat we daar achterlopen en moeten versnellen, maar daar heeft de rest van de stad ook onder te lijden als het om verspreid investeren gaat. En ook van de toezegging dat de huisvesting van statushouders verspreid zal worden over de stad blijft het bij uitgesproken intenties, maar geen concrete plannen.
 
Aanpak armoede en werkeloosheid
De grootste uitdaging die het college ziet betreft de aanpak armoede en werkeloosheid, en daar is de PvdA het mee eens. Over armoede hebben we al aangeven hoe we daar tegenaan kijken. Maar dit had in 2016 ook nooit onderwerp van bezuinigen mogen zijn in een Social Capital. Voor het bestrijden van de werkeloosheid is de PvdA dan ook trots op de oprichting van het regionaal werkbedrijf en moeten we oppassen dat we niet de bijl aan de wortel willen leggen van iets dat we gezamenlijk in de regio met een grote krachtinspanning voor elkaar hebben gekregen. We hebben een enorme opgave om duizenden Nijmegenaren aan het werk te helpen.
 
Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt kennen we een mismatch tussen de kwaliteiten en capaciteiten van onze uitkeringsgerechtigden en de vraag naar arbeid vanuit ondernemers. We hebben met een kwetsbare groep te maken waarvoor juist de specifieke banen minder dik gezaaid zijn dan voor vele anderen.
 
Versterking van het werkbedrijf met inzet van de juiste instrumenten een brede begeleiding naar werk moeten veel meer mensen een kans op werk kunnen bieden in een aantrekkende economie.
 
Loket van inkomen aan dat van werk koppelen 
PvdA wil dat het inzetten op werk nog meer aandacht krijgt door het loket van inkomen te koppelen aan dat van werk, dan kom je om geld, maar krijg je hulp om direct werk te vinden, waardoor jezelf je inkomen verdient.
 
(We komen nog apart te spreken over het zogenaamde Masterplan waarin het college haar plannen uitvouwt om meer te investeren in de begeleiding naar werk. Het is bizar dat dit college in 2016 nog bezuinigde op werk en vervolgens nu weer op de proppen komt met geld dat ze dit jaar al inzetten! Hoe kun je nu over jezelf zeggen dat hier de grootste uitdaging ligt en dan toch op het sociale domein bij werk bezuinigen terwijl er op andere plaatsen geld beschikbaar is? Wat betreft de PvdA hadden we hier al nooit op moeten bezuinigen en mogen de maatregelen forser zijn en de investeringen groter om ons zelf in dit opzicht de Social Capital te kunnen noemen).
 
Duurzaamheid voor alle Nijmegenaren
En gelukkig zijn we na enkele pogingen eindelijk Green capital van Europa. Een prachtige titel, maar hoe blijven we dit ook in de komende decennia. We moeten hier vooral aansluiten bij de vele bewonersinitiatieven en die stimuleren en faciliteren, maar dan niet op onze borst kloppen dat wij een windmolenpark hebben gerealiseerd want daarvoor ligt de realisatie toch echt bij onze inwoners zelf. Het eigenaarschap van het duurzaamheidsbeleid moet wat de PvdA betreft echt bij alle inwoners liggen.
Als we iedereen willen bereiken kan dit niet alleen gaan via de woningcorporaties maar moeten we juist ook initiatieven in de wijk ontplooien.
 
Spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleve
Wat ook prachtig past bij de duurzame mobiliteit is nu eindelijk weer werk maken van de spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleve, het licht staat weer op groen bij vele partners, nu alle wissels in de aangesloten gemeenten allemaal in dezelfde lijn komen te staan zodat we in één keer door kunnen rijden. En blijkbaar weet dit college precies wat er in 2011 is afgesproken, dus versmallen we een Graafseweg om het verkeer in juiste banen te leiden,  als het college nu ook nog doet wat is afgesproken met de dorpensingel oost in 2011 dan zijn we niet alleen selectief bezig.
 
Bruisende binnenstad, ook voor bewoners
Onze binnenstad bruist van de evenementen. Daaraan hebben we geen gebruik. Er is altijd iets te doen. Maar is dit dan de vertaalslag van Place to buy naar place to meet? Het lijkt vooral op een place to drink and eat.  De binnenstad bruist….voor bezoekers, maar niet voor bewoners, en de grote plannen staan pas in de planning als dit college is vertrokken. PvdA ziet nog flinke hobbels onderweg naar een binnenstad die voor iedereen bereikbaar is. Die 30 km zone gaat er wel komen, maar zelfs de voorgenomen fietsstraten kunnen niet bepaald op de steun van alle partijen in de binnenstad rekenen. En gaat de bus nu eindelijk uit de Burchtstraat…of is dit een droom te ver? Juist de nieuwe projecten blijven nog teveel in vaagheid steken en die zijn nu juist zo voor belang voor een evenwichtig binnenstad beleid.
 
Regionale samenwerking
De PvdA blijft een groot voorstander van regionale samenwerking op vele fronten. De vraag is niet alleen of bewoners dit allemaal wel kunnen volgen, maar ook aan de raadsfracties kan de vraag worden voorgelegd of we gezamenlijk wel voldoende over onze gemeentegrenzen heen kijken en of we voldoende in staat zijn om alle vormen van regionale samenwerking op hun merites kunnen beoordelen.
 
Doordat vele regionale onderwerpen soms een te ver van ons bed show gehalte lijken te hebben, krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. De PvdA blijft alle ontwikkeling nauwgezet volgen en vraagt zich bv af of de GO nu wel een volwaardige opvolger van de stadsregio is. Maar daar waar iedereen terecht om democratische legitimatie roept, roepen de fracties ook op om dan met evenveel belangstelling regionale ontwikkelingen te volgen.
 
De meicirculaire bracht voor Nijmegen gelukkig positief nieuws waardoor we met iets minder zorg naar de toekomst kunnen kijken, en lezen we zelfs over ruimte voor impulsen voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.
 
Als de PvdA een eindoordeel moet vellen over de nominatie voor Social Capital van Nijmegen, dan moeten we constateren dat Nijmegen die titel nog niet in de wacht kan slepen. We zullen hiervoor binnen het sociaal domein toch nog meer moeten laten zien dan we nu al doen, en daarvoor is deze zomernota nog niet voldoende.
 
 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha